Никога не е късно да проговориш английски!

Свързващи думи и фрази

Ето много на брой свързващи думи и изрази във всяка категория. В удебелено ще намерите най-есенциалните от тях, без които не можете. Ако трябва, зарежете другите засега, но научете само най-есенциалните (тези в bold) много добре.

ПОТВЪРЖДАВАЩИ / УБЕЖДАВАЩИ:

 • Of course… = Разбира се…
 • In fact… = Всъщност…
 • Actually… Всъщност…
 • Here’s why… Ето защо…
 • For example… Например…
 • Trust me… Довери ми се…
 • To illustrate that… = За да го илюстрирам…
 • In the same way... = По същия начин…
 • If you think about it… = Ако се замислиш…
 • You know that… Знаеш, че…
 • Look at… = Виж например…
 • For instance… = Например… (за да не повтаряте постоянно „for example“)
 • I can prove it… Мога да го докажа…

ОТРИЧАЩИ / ПРОТИВОПОСТАВЯЩИ:

 • Instead (of that)… = Вместо (това)…
 • Not at all… = По никакъв начин… / Изобщо…
 • But… = Но… / Само че…
 • Actually… = Всъщност …
 • However… = Въпреки това… / И все пак…
 • In spite of this… = Въпреки това…
 • Still… = Въпреки това…
 • Yet… = Въпреки това…
 • Nevertheless… = Въпреки това… (има 100 начина да го кажем и всичките се ползват)
 • In contrast… = За разлика …
 • On the contrary… = Напротив…
 • Apart from that… Иначе… / Настрана от това…
 • I’m afraid… = Страхувам се, че…

ОТНОСИТЕЛНИ:

 • Maybe = Може би…
 • Who knows… Кой знае…
 • You never know… Кой знае…
 • То some extent… До някаква степен…

ЗА СЪГЛАСИЕ:

 • Sure! = Разбира се! / Естествено!
 • I agree… = Съглесен съм…
 • You’re right! = Прав си!
 • That’s right! = Така е! / Точно така!
 • Well said! = Добре казано!
 • That’s true… Вярно е…
 • Great point! = Страхотен аргумент / довод!
 • Totally! = Тотално!
 • Exactly! = Именно!
 • Absolutely! = Абсолютно!

ЗА НЕСЪГЛАСИЕ:

 • I disagree… = Не съм съгласен…
 • No offence, but… = Не се обиждай, но…
 • The thing is… Проблемът е, че…
 • No way… = Няма начин… / Дума да не става…
 • With all due respect… = С цялото ми уважение…
 • That’s a fair point but…. = Това е добър аргумент, но…
 • I understand but… = Разбирам, но…
 • I’m not sure… = Не съм сигурен…
 • That’s true but… = Вярно е, но…
 • On the contrary… Напротив…
 • I’m sorry but I have to disagree with you on… = Съжалявам, но трябва да не се съглася…
 • I’m afraid / not sure I agree with you on… = Страхувам се / не съм сигурен, че съм съгласен…

ЗА ИЗРЕЖДАНЕ:

 • First of all = Първо на първо…
 • First… = Първо…
 • Second… = Второ…
 • And third… = И трето…
 • Number one… = Номер едно…
 • Number two… = Номер две…
 • (Аnd) Finally… = (И) Накрая…

ЗА СРАВНЕНИЕ:

 • On one hand… = От една страна…
 • On the other hand… = От друга страна…
 • Otherwise… = В против случай…
 • Unlike… = За разлика от…
 • Meanwhile… = Същевременно…

ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 • This way… = По този начин…
 • Therefore… = Следователно… / Затова… (ф.)
 • As a result… = В резултат от това…
 • Thus… = По този начин… (ф.)
 • After all… = В края на краищата…
 • То summarize… = За да обобщя…
 • То sum up = За да обобщя…
 • Ultimately… = В крайна сметка…
 • With this in mind… = Имайки това наум…

ЗА ВРЕМЕ:

 • In the meantime… = През това време…
 • At the same time… = В същото време…
 • Meanwhile… = Междувременно…
 • The moment I … = В момента, в който аз…
 • Currently… = В този момент…
 • Eventually… = В крайна сметка…

ЗА ПОВТОРЕНИЕ:

 • Usually… = Обикновено…
 • Normally… = Обичайно…
 • Typically… = Най-често

СМЕКЧАВАЩИ:

 • At least… = Поне…
 • However… = Въпреки това…
 • Never mind… = Няма значение… / Зарежи…
 • Of course… = Разбира се…

НАДГРАЖДАЩИ:

 • What’s more… = Нещо повече…
 • By the way… = Между другото…
 • Besides… = Освен това… / Още повече, че…
 • (And) That’s not all… = (И) Това не е всичко…
 • As a matter of fact… = Всъщност… / Ако трябва да сме честни…
 • Above all… = Преди всичко…
 • In addition… = В допълнение…
 • Let’s not forget that… = Да не забравяме, че…
 • Moreover… = Още повече, че…
 • Speaking of… = И като говорим за…
 • Just as importantly… = Също толкова важно…
 • … to say the least = Меко казано…

ВРЪЩАЩИ НА ТЕМАТА:

 • Again… = Да повторим… / И все пак…
 • But never mind… = Но както и да е…
 • As I was saying… = Както бях тръгнал да казвам…
 • Like you said… = Както ти (самият) каза…
 • Just in case… = За всеки случай

СМЕНЯЩИ ТЕМАТА:

 • But never mind… Но както и да е…
 • However… = Но все едно…
 • Anyway(s)… = Както и да е…

ДАВАЩИ ПРИЧИНА:

 • Because of this / that… = По тази причина…
 • That’s why… = Ето защо…
 • As you know… = Както знаеш…
 • As far as I know… = Доколкото знам…
 • Considering that… = Предвид че…
 • In that sense… = В този смисъл…

ОБОБЩАВАЩИ:

 • In other words… = С други думи…
 • After all... = В край на краищата…
 • Of course… = Разбира се…
 • All in all… = В крайна сметка…
 • In short… = Накратко…
 • In general… = По принцип…

ЗА ОТГОВОР:

 • To answer your question… = За да ти отговоря…
 • Well… = Ами…
 • As far as I am concerned… = Що се отнася до мен…
 • In this case… = В този случай… / При това положение…
 • I understand… = Разбирам..
 • If you ask me… = Ако питаш мен…
 • I see… Разбирам… / Ясно…
 • Honestly… = Честно казано…
 • To be quite frank… = За да бъда честен
 • To tell you the truth… = За да бъда честен…

ДРУГИ:

 • Unfortunately… = За съжаление…
 • Fortunately… = За радост…